DOCUMENTACIÓ PER PERSONES FÍSIQUES:

*AUTÓNOMS:

 • DNI.
 • Declaració de la renta: 2 últimos anys.
 • Models trimestrals IVA e IRPF.
 • Declaració de bens.
 • Pool Bancario.
 • Rebuts últims prètecs en vigor.
 • Últims 3 ultims rebuts pagats seguritat social.
 • Certificat d’ estar al corrient de pagament SEGURITAT SOCIAL I AGENCIA TRIBUTARIA.
 • Email i teléfon de contacte

*TREBALLADOR PER COMPTE ALIENA:

 • DNI.
 • Vida Laboral.
 • 3 últimes nòmines.
 • Contracte laboral
 • Pool bancari
 • En cas de prèstecs, últims rebuts pagats
 • Relació de deutes entitat import i rebuts que ho acreditin…
 • Hi ha morositat ?
 • Declaració de bens.
 • Renda.
 • Email i teléfon de contacte

JUBILATS I PENSIONISTES

 • DNI/NIE.
 • Declaració de la renda de l’últim any. (En cas e renda contributiva)
 • Certificat de pensió.
 • Email de contacte, Telèfon

DOCUMENTACIÓ SOCIETATS:

 • Fotocopia del document CIF de la societat.
 • Escriptura de constitució i poders de la societat.
 • Model 036 – Alta de l’empresa en Hisenda.
 • DNI administrador o administradors.
 • Impost de societats dels dos anys anteriors (ultima auditoria i memoria en cas de realitzar-se).
 • Resums anuals dos anys anteriores (390,190,347…)
 • Balanç de pèrdues i guanys dels dos anys anteriors.
 • Declaració de bens de la societat.
 • Detall pool bancari.
 • Proyecte, pla econòmic i de viabilitat de l’activitat de la societat a 3 anys